Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900گوشی من = کارت تردد اتاق من


تکنولوژی JustIn شرکت Salto این قابلیت را به کاربران می دهد تا بتوانند توسط گوشی خود درب اتاق را باز کنند.
• گوشی من ، دستگاه بروز کردن دسترسی کارت من
تکنولوژی JustIn mSVN شرکت Salto این امکان را به پرسنل میدهد تا بتوانند دسترسی خود را بدون استفاده از دستگاه بروزرسانی کارت ، بروز کنند.برخی از قابلیت ها:
• کاربری آسان
- نرم افزار مخصوص موبایل ها طراحی و با تکنولوژی
- NFC یکپارچه شده است.
- به روز کردن دسترسی پرسنل بدون نیاز به حضورشان

• دسترسی لحظه ای
- پس از اعمال تغییرات در دسترسی هرشخص ، تغییرات به محض نزدیک کردن گوشی شخص به کارت اعمال خواهد شد
- امکان دسترسی پویا و تغییر آن
- برنامه ریزی از قبل تعریف شده = دسترسی متفاوت در هر روز

• مدیریت
- باطل کردن کارت به صورت لحظه ای
- انتشار لیست سیاه کاربران بدون نیاز به مراجعه به اتاق ها

• امنیت
- هیچ اطلاعاتی در فضای ابرای ذخیره نخواهد شد ،این فضا تنها بستر ارتباطی بین نرم افزار شما و گوشی افراد می باشدسیستم اعلام حریق | سیستم کنترل تردد | سیستم اطفاء حریق | سیستم جریان ضعیف