موزه بانک ملی ایران

ساختمان صندوق پس انداز بانک ملی با تغییر کاربری به موزه باغ با زیربنای 1200 متر مربع در خیابان فردوسی تهران واقع می باشد.