ساختمان رویال وزرا

موقعیت ------
دسته بندی برج های تجاری