مجتمع تجاری اداری الماس کریم خان

موقعیت ------
دسته بندی برج های تجاری

مجتمع تجاری اداری الماس کریم خان با مساحتی بالغ بر 20000 متر مربع در قالب 135 واحد در پنج طبقه اداری، بیش از 400 واحد در دو طبقه تجاری و 6 طبقه پاریکنگ اختصاصی می باشد.