مجموعه فرهنگی سینما آزادی

موقعیت ------
دسته بندی برج های تجاری

مجموعه فرهنگی و تجاری آزادی یك مالتی پلكس شش طبقه است كه در فضایی به مساحت 1938 متر مربع ساخته شده است؛ یك سالن سینمایی 600 نفره، چهار سالن سینمایی 200 نفره، سه كافه تریا جنب فضاهای انتظار سینمایی.