پردیس سینما گالری ملت

موقعیت ------
دسته بندی برج های تجاری

در منطقه 3 شهرداری تهران و در زمینی کشیده و با شکلی نامعین به مساحت 6000 متر مربع و زیربنای 15000 متر در منتهی الیه جنوب غربی بوستان ملت (پارک ملت) احداث گردیدهاست.