مجتمع تجاری اداری سام سنتر

موقعیت خیابان فرشته، تهران، ایران
دسته بندی برج های تجاری

این پروژه با مساحت 2350 متر مربع و نیز 14000 مترمربع پارکینگ طبقاتی واقع در خیابان فرشته تهران می باشد.