برج اداری سازمان بنادر و کشتیرانی
جمهوری اسلامی ایران

موقعیت ------
دسته بندی سازمان های دولتی

این برج، واقع در اراضی عباس آباد و شامل یک برج اداری 17 طبقه به همراه ساختمانی به شکل کشتی و محوطه سازیهای مربوطه بوده که به عنوان ساختمان مرکزی سازمان بنادر و کشتیرانی مورد استفاده قرار میگیرد. سه طبقه آن زیرزمین برای پارکینگ وخدمات بوده، طبقه همکف و 13 طبقه روی آن دارای مساحتها و عملکردهای متفاوتی میباشد.