ترمینال تشریفات CIP فرودگاه امام خمینی

موقعیت ------
دسته بندی سازمان های دولتی

این سالن، مجهزترین سالن تشریفات اختصاصی کشور به حساب میآید که در مساحتی برابر با 7 هزار متر مربع در سه طبقه به بهرهبرداری رسیده است. مسافرین ورودی و خروجی فرودگاه امام خمینی(ره) که مایل هستند بعد و قبل از پرواز را در فضایی آرام و بدون استرس بگذرانند میتوانند از سالن تشریفات و امکانات موجود در آن استفاده نمایند.