موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی

موقعیت ------
دسته بندی سازمان های دولتی

موزه مجلس شورای اسلامی شامل آثار هنری، نقاشی، صنایع دستی و بخش هایی مثل تاریخ مشروطیت، مجلس در قالب تصویر، سند و تندیس شخصیت های تاریخیه که در جوار خانه ملت قرار گرفته.
کتابخانه مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر 533 هزار کتاب چاپی، 25 هزار کتاب خطی، بیش از 45 هزار مجلد نشریه ادواری و میلیونها برگ سند در آن نگهداری میشود.