ساختمان جدید دیوان عدالت اداری

موقعیت ------
دسته بندی سازمان های دولتی

این ساختمان كه 38 هزار متر مربع زیربنا دارد، 70 دادگاه از جمله 50 دادگاه بدوی و 20 دادگاه تجدیدنظر مستقر شود. 3 طبقه از این ساختمان 9 طبقه زیرزمین است و حدود 15 هزار مترمربع از مساحت ساختمان را به خود اختصاص میدهد.