هتل فرودگاه امام خمینی (هتل Accor)

تامین و تجهیز سیستم اعلام حریق اتوماتیک آدرس پذیر که شامل 3 دستگاه مرکز کنترل و بیش از 1000 قطعه تجهیزات اعلام حریق میباشد. همچنین تامین و تجهیز سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی با بیش از 1000 قطعه اسپرینکلر.
ارائه و تجهیز سیستم های هوشمند کنترل سطوح دسترسی و تردد افراد در این پروژه.
اولین هتل فرودگاهی کشور با نام هتل ایبیس Ibis زیر نظر گروه هتلهای بین المللی اکور در فرودگاه امام خمینی تهران به بهره برداری رسید و هم اکنون آماده ارائه خدمت به مسافران است. هتل ایبیس اکور از نظر موقعیت جغرافیایی در مجاورت فرودگاه امام خمینی و شهر جدید پرند قرار گرفته است.
این هتل واﻗﻊ در روﺑﺮوی ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺘﻞ 5 ﺳﺘﺎره ﺑﺎ 300 اﺗﺎق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اداری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮏ ﻻد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ SALTO اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن در دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی و ﺑﺎ ﻫﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.