دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشکده برق و مکانیک، دانشکده معدن، دانشکده علوم پایه

درسال 1337 رسماً به عنوان دانشگاه صنعتى افتتاح شد. دانشگاه صنعتی امیر کبیر دارای 14 دانشکده، 15 آزمایشگاه، 23 کارگاه و چند شعبه ازجمله در شهرهای بندرعباس و ماهشهر است