دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

این دانشگاه با فضای آموزشی بیش از 250 هزار مترمربع و در اراضی حدود 350 هکتار درآبان ماه سال 1363 در شهر تهران فعالیت خود را با رشتههای مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی با جذب 250 دانشجو آغاز کرد. واحد علوم و تحقیقات دارای 20 دانشکده و 4 مرکز تحقیقاتی، آزمایشگاهی با بیش از 344 رشته تحصیلی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسیارشد و دکترا است.